Welkom in onze type 2 afdeling

Coördinator : juf Lies


A1 juf Hanne &juf Chantal

A2 juf Nele en juf Lieve

A3 juf Debby en juf Shari

A4 juf Chitra en juf Shari

A5 juf Sandy